Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek/drukarek wraz z eksploatacją.”

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 Euro.

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dzierżawa kserokopiarek/drukarek wraz z eksploatacją”.  
 2. Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik formularz ofertowy.
 3. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

III DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego formularz ofertowy.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego

Urząd Miasta
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 10 listopada 2015 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV  WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował zasadami opisanymi w załączniku – specyfikacja.docx.
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

V INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zawarta na czas określony 36 miesięcy.

Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury za każdy miesiąc.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.