Zaproszenie do złożenia oferty – Dostawa oprogramowania – licencje dostępowe oraz pakiety biurowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE  o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000,00 Euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Dostawa oprogramowania – licencje dostępowe oraz pakiety biurowe

 1. Opis przedmiotu zamówienia: zawiera załącznik: specyfikacja
 2. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
 • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
 • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4,44-300 Wodzisław Śląski
 • faksem – nr 32 7218703
 • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 10 lutego 2015 r. do godziny 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

 IV. WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował zasadami opisanymi w załączniku – specyfikacja
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w specyfikacji oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.