Zaproszenie do złożenia oferty – dostawa prasy codziennej

Miasto Wodzisław Śląski

zaprasza do złożenia oferty na dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych w roku 2014

Główne warunki umowy :

1.Podstawa prawna : „Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907.)

2. Do obowiązków Dostawcy należy:

Codzienna dostawa prasy i wydawnictw do siedziby Zamawiającego do godz. 7.15 w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3.Wybór oferty :

oferta powinna zawierać całość przedmiotu zamówienia,

za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT),

kryterium wyboru oferty jest najniższa cena,

oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4.Warunki płatności:

Zamawiający zobowiązuje sie zapłacić Dostawcy za dostarczoną prasę kwartalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

Oferty proszę składać w Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub faksem: (32)7218703 do dnia 06 grudnia 2013r.

Zainteresowanych proszę o kontakt : Biuro Administracyjno-Gospodarcze, osoba odpowiedzialna: Zdzisława Sibila

telefon: (32) 4590459.

prasa druk oferty w załączeniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.