Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1. Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

tel.: (32) 4590549, (32) 4590553

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań inwestycyjnych:

• „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, bocznej ulicy Leszka w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 400 mb).

• „Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zabudową krawężników ulicy Batalionów Chłopskich w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 1 000 mb).

• „Wykonanie nawierzchni z kostki wraz z zaprojektowaniem warstw podbudowy ulicy Głowackiego w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 90 mb).

Każde zadanie projektowe winno posiadać:

1. Projekt budowlany – 6 egz.

2. Projekt wykonawczy – 6 egz.

3. Przedmiar robót – 2 egz.

4. Kosztorys inwestorski – 2 egz.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz.

6. Wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje – 1 egz.

7. Dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 szt. płyta CD.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia prac projektowych – od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia prac projektowych – złożenie w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji – 30 maj 2014 r.

4. Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5. Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami Inwestora tj.:

• wykonanie projektu budowlanego,

• wykonanie projektu wykonawczego,

• uzyskanie map niezbędnych do realizacji przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych,

• uzyskanie uzgodnień od Konserwatora Zabytków odnośnie ulicy Głowackiego,

• opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

• opracowanie przedmiaru robót (ul. Batalionów Chłopskich podział przedmiaru na 4 etapy),

• opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z jednokrotną aktualizacją,

• pełnienie nadzoru autorskiego,

• Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania oferentów w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację,

• uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (operat wodnoprawny wraz z uzyskanym w imieniu Zamawiającego pozwoleniem wodnoprawnym, jeśli będzie wymagane),

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

a. Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

b. Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi fakturę VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

c. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie w następujących częściach:

• po złożeniu dokumentacji w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji: 70% wynagrodzenia,

• po uzyskaniu pozwolenia na budowę: 30% wynagrodzenia.

• Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa wartość za każde indywidualne zadanie projektowe – kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

8. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta (bud. 4B parter) w terminie do dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 1200 w zaklejonej i opisanej kopercie

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej …”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Adres: Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śląski,

ul. Bogumińska 4A, 44-300 Wodzisław Śląski.

Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Mrozek kierownik referatu Inwestycji Miejskich i Budownictwa, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji pod numerem tel. (32) 4590549 lub (32) 4590553, fax: (32) 7218703.

 wzór umowy – TUTAJ

mapki do pobrania – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.