Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie operatu szacunkowego – 26 Marca

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie operatu szacunkowego dla potrzeb określenia wartości rynkowej prawa służebności przesyłu, celem ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz właściciela urządzenia przesyłowego.

 

Urządzenie przesyłowe:

 

urządzenia elektroenergetyczne wkomponowanej stacji transformatorowej SN/nN nr W199 o pow. 42 m2 położone przy ul.26 Marca w Wodzisławiu Śl. na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 342/54 k.m. 1, obręb Wodzisław, stanowiącej własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl, zapisanej w księdze wieczystej GL1W/00004730/5.

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

 

4. Oferta winna zawierać :

 

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

 

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

 

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 

 1. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 

6. Kryterium wyboru oferty:

 

Najniższa kwota brutto.

 

7. Miejsce i termin składania oferty:

 

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 1000.

 

 1. pocztą na adres:

 2. Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śl., lub

 3. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

 4. za pomocą faksu fax. 32 7218703, bądź

 5. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca 2013r. o godz. 1200.

 

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

 

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznikW199

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.