Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

ZAPROSZENIE  DO ZŁOŻENIA OFERTY
1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji
Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
tel.: (32) 4590549, (32) 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie  projektu  budowlano – wykonawczego dla następujących zadań inwestycyjnych:

  1. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zabudową krawężników bocznej ulicy Łużyckiej w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 350 mb).
  2. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z zabudową krawężników ulicy Juliusza Słowackiego w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 190 mb).
  3. „Wykonanie nawierzchni z kostki ulicy ks.płk Wilhelma Kubsza w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 150 mb).
  4. „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem, ulicy bocznej Leszka w Wodzisławiu Śląskim” (długość około 250 mb).Każda zadanie projektowe winno posiadać:

1. Projekt budowlano wykonawczy – 4 egz.
2. Przedmiar robót – 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
5. Wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje – 1 egz.
6. Pozwolenie  na budowę lub uzyskanie zgłoszenia robót  – 1 egz.
7. Dokumentacja w wersji elektronicznej –  1 szt. płyta CD lub DVD.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych  w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych  –   1 sierpnia 2013 r.

Termin zakończenia prac projektowych –   30 sierpnia 2013 r.

Termin zakończenia prac projektowych dla zadania 4 (dotyczy ulicy bocznej Leszka) –  30 września 2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z zaleceniami Inwestora tj.:
– wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,
– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych,
– uzyskanie uzgodnień od Konserwatora Zabytków odnośnie ulicy ks.płk.Wilhelma Kubsza oraz ulicy Juliusza Słowackiego,
– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,
– opracowanie przedmiaru robót,
– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,
– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:   

Najniższa  wartość za każde indywidualnie zadanie projektowe – kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub telefoniczną wszystkich uczestników o wyniku postępowania, zaś wybranemu Wykonawcy wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę  pisemną należy złożyć w  siedzibie  Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 29 lipca bieżącego roku  do godz. 1200 w zaklejonej i opisanej kopercie „Oferta na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego …”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.
Adres : Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śląski,
ul. Bogumińska 4 A, 44-300 Wodzisław Śląski

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Janina Mrozek, kierownik referatu Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu   /32/ 4590549,  /32/ 4590545, fax. /32/ 7218703.
Projekt umowy projektowej dla 4 ulic

oferta cenowa-załącznik1 dla 4 dróg

Możliwość komentowania jest wyłączona.