ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W CIĄGU DRÓG MIEJSKICH  NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
1.Zamawiający
Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji
Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
tel.: 32 4590561, 32 4590558
fax. 32 7218703

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych znajdujących się w ciągu dróg miejskich na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

MOSTY W CIĄGU ULIC

1.

boczna Czyżowicka I

Długość obiektu 15,00 m

2.

boczna Czyżowicka II

Długość obiektu 14,90 m

3.

Bojowników

Długość obiektu 12,00 m

4.

Więźniów Politycznych

Długość obiektu 4,95 m

5.

E. Plater

Długość obiektu 3,85 m

6.

Bogumińska

Długość obiektu 19,20 m

7.

Rzeczna

Długość obiektu 17,00 m

8.

Kolejowa

Długość obiektu 30,20 m

9.

Targowa

Długość obiektu 9,00 m

10.

Mieszka

Długość obiektu 14,80 m

11.

Matuszczyka południowy

Długość obiektu 149,20 m

12.

Matuszczyka północny

Długość obiektu 149,20 m

13.

Marklowicka

Długość obiektu 132,00 m

Lp.

WYKAZ OBIEKTÓW OBJĘTYCH PRZEGLĄDAMI

PRZEPUSTY W CIĄGU ULIC

1.

Wańkowicza

Długość przepustu 6,80 m

2.

Krupińskiego

Długość przepustu 14,25 m

3.

Dąbrowskiego

Długość przepustu 5,10 m

4.

Owocowa I

Długość przepustu 6,5 m

5.

Owocowa II

Długość przepustu 5,25 m

6.

Żniwna

Długość przepustu 5,20 m

7.

Ziołowa

Długość przepustu 11,70 m

8.

Hoża

Długość przepustu 8,50 m

9.

Szybowa

Długość przepustu 8,40 m

10.

boczna Skrzyszowskiej

Długość przepustu 6,50 m

11.

Rogowska

Długość przepustu 7,10 m

12.

Chełmońskiego

Długość przepustu 5,25 m

13.

Wiejska

Długość przepustu 9,35 m

14.

Słowiańska

Długość przepustu 6,00 m

15.

Konwaliowa

Długość przepustu 6,10 m

16.

Armii Krajowej

Długość przepustu 31,28 m

17.

Marklowicka

Długość przepustu 38,80 m

 Ponadto należy założyć książkę obiektu mostowego oraz wykonać przeglądy rozszerzone następujących obiektów:

  • przepust w ciągu ulicy Armii Krajowej – długość 31,28 m;

  • przepust w ciągu ulicy Marklowickiej – długość 38,80 m.

 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :
Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania przez strony Umowy.
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 29 listopada 2013 r.

 4.Oferta winna zawierać:

5. Kryteria wyboru wykonawcy robót:najniższa kwota brutto.

6. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia 31 października bieżącego roku do godz. 17.15
Adres: Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Polonius, inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu 32 4590558, Artur Wystyrk 32 4590561.

Powyższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.