ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NADZÓR INWESTORSKI

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji Miejskich

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: (32) 4590557, (32) 4590545
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Droga do obsługi sprzedawanych działek budowlanych Oś. Batory (ul.Kokoszycka)” ETAP I.

Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego, zasad wiedzy technicznej, polskich norm oraz wynikających z innych przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia.
Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach
i spotkaniach w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy nadzór i nie powodować zastojów na budowie.
Wizyty odbywać się będą na wezwanie kierownika budowy lub zamawiającego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do nadzorowania przedmiotu umowy.
Łączna wartość nadzorowanych robót określona na podstawie oferty wykonawcy wynosi:     489.255,33 zł  brutto

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru inwestorskiego – od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót  (ok. 12 czerwca 2013 r).

Termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego to ok. 11 listopad 2013 r. (termin zakończenia robót  i zgłoszenie gotowości do odbioru).

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.
Cenę ofertową za usługę nadzoru należy obliczyć jako procent od wartości robót budowlanych  netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług VAT. Wartość robót budowlanych wg oferty wykonawcy wynosi łącznie:   489.255,33 zł  brutto

Cenę należy obliczyć następująco:
– ……… % od wartości netto  oferty, tj :
– netto:   ………………… zł.
– VAT:    ………………… zł.
– brutto: ……………….. zł.

W cenie  ofertowej należy uwzględnić nadzór inwestorski w pełnym zakresie wynikający  z przepisów ustawy Prawo budowlane, projektu umowy oraz dokumentacji technicznej, która jest do wglądu u Zamawiającego. Zakres obejmuje inspektora robót drogowych oraz elektrycznych.

5.Cena ofertowa:

–         wypełniony  formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia,

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1)Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Nadzoru Inwestorskiego wynagrodzenie
z tytułu pełnionej funkcji w  w wysokości:

– ……… % od wartości netto z kosztorysu ofertowego wykonawcy robót z zakresu realizacji w/w inwestycji.

2) Wynagrodzenie ujęte jako  % od wartości netto z faktury w pkt. 1 stanowi wartość netto wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

3)Wynagrodzenie określone w pkt. 1) musi obejmować wszystkie czynności związane
z pełnieniem funkcji Nadzoru inwestorskiego wynikające z pkt.2 niniejszego zaproszenia.

4)Za realizację zakresu umowy ustalonego w § 1 Inspektor nadzoru wystawi fakturę VAT, która będzie płatna przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktur VAT
do siedziby Zamawiającego.

5)Rozliczanie będzie następowało fakturami częściowymi w oparciu o zrealizowane przez wykonawcę roboty.

6)Podstawę do wystawienia faktur za sprawowanie funkcji Inspektora nadzoru stanowić będą zatwierdzone faktury wykonawcy robót.

7)Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową. Faktura końcowa zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia faktury końcowej wykonawcy robót
i płatna będzie w terminie 30 dni od daty wpływu  do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:  najniższa kwota brutto
8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę  pisemną należy złożyć w  siedzibie  Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta lub na adres: kancelaria@um.wodzislaw.pl do dnia 11 czerwiec 2013 r. do godz. 13.00

Adres : Wydział Inwestycji Miejskich Urząd Miasta Wodzisław Śl.,  ul. Bogumińska 4
Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Ryszard Lorenczyk  inspektor Wydziału Inwestycji Miejskich pod nr telefonu   (32) 4590548.

oferta- nadzór

Możliwość komentowania jest wyłączona.