ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji
Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
tel.: /32/ 4590557, /32/ 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II”

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności określonych
w odpowiednich przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz rozliczanie finansowe inwestycji, dyspozycyjność w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315), obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji, przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych
z realizacją inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres pełnienia nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z zaleceniami Inwestora.
Wartość realizowanego zadania => cena 156 219,21 zł brutto (Wartość kosztorysu ofertowego).

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia realizacji zadania – 5 czerwca 2014 r.
Termin zakończenia realizacji zadania – 29 sierpnia 2014 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego winna obejmować wszystkie czynności umożliwiające prawidłową realizację inwestycji w tym:
– całkowite rozliczanie finansowe inwestycji,
– dyspozycyjność, w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315),
– obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji,
– przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego określonego w punkcie nr 2 niniejszego zaproszenia
do złożenia oferty.
2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową inspektor nadzoru wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.
3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace nadzoru inwestorskiego stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót wykonawczych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

Wzór umowy

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa wartość oferty brutto.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub telefoniczną wszystkich uczestników o wyniku postępowania, zaś wybranemu Wykonawcy wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie
do dnia 4 czerwca bieżącego roku do godz. 1130 w zaklejonej i opisanej kopercie „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jana Pawła II”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Adres : Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śląski,
ul. Bogumińska 4 A, 44-300 Wodzisław Śląski

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545, fax. /32/ 7218703.

Możliwość komentowania jest wyłączona.