Zaproszenie do złożenia oferty- „Przebudowa przepustu przy ulicy Dąbrowskiego w Wodzisławiu Śląskim”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski

Wydział Architektury Inwestycji i Dróg Miejskich

Adres : 44-300 Wodzisław Śląski, ul Bogumińska 4

tel.: (32) 4590557, (32) 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa przepustu przy ulicy Dąbrowskiego w Wodzisławiu Śląskim” – projekt budowlano – wykonawczy
z przeprowadzoną inwentaryzacją uszkodzeń, usterek wymagających naprawy.

2. Uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia projektowego.

3. Opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

4. Wykonanie przedmiaru robót.

5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

6. Opracowanie operatu wodno – prawnego (jeśli zajdzie potrzeba).

7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji.

8. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

9. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych – 17 października 2016 r.

Termin zakończenia prac projektowych – 31 marca 2017 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie:

– opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) niezbędnej
dla zadania pn.: „Przebudowa przepustu przy ulicy Dąbrowskiego w Wodzisławiu Śląskim”, zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją zaobserwowanych uszkodzeń, usterek wymagających naprawy oraz wskazaniami Inwestora – projekt budowlano – wykonawczy.

– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia projektowego,

– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

– opracowanie przedmiaru robót,

– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

– opracowanie operatu wodno – prawnego (jeśli zajdzie potrzeba),

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,

– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

– pełnienie nadzoru autorskiego.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

14 października bieżącego roku do godz. 1200 w zaklejonej, opisanej kopercie – „Oferta na projekt przebudowy przepustu przy ulicy Dąbrowskiego w Wodzisławiu Śląskim”

Adres : Urząd Miasta Wodzisław Śląski, Wydział Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich
ul. Bogumińska 4 A, 44-300 Wodzisław Śląski

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Architektury, Inwestycji i Dróg Miejskich pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545.

 

oferta cenowa

wzor umowy

lokalizacja przepustu

Możliwość komentowania jest wyłączona.