Zaproszenie do złożenia oferty: remont mostu przy ul. Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski

Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: (32) 4590557, (32) 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont mostu przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, zgodnie uwagami z protokołu okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego oraz wskazaniami Inwestora – projekt budowlano – wykonawczy.

2. Uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia projektowego.

3. Opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót.

4. Wykonanie przedmiaru robót.

5. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

6. Opracowanie operatu wodno – prawnego (jeśli zajdzie potrzeba).

7. Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji.

8. Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

9. Pełnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych – 19 kwietnia 2016 r.

Termin zakończenia prac projektowych – 30 listopada 2016 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie:

– opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy) niezbędnej
dla zadania pn.: „Remont mostu przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim”, zgodnie
z protokołem okresowej kontroli rocznej obiektu mostowego oraz wskazaniami Inwestora

– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia projektowego,

– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

– opracowanie przedmiaru robót,

– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

– opracowanie operatu wodno – prawnego (jeśli zajdzie potrzeba),

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,

– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych,

– pełnienie nadzoru autorskiego.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

19 kwietnia bieżącego roku do godz. 1400 w zaklejonej kopercie opisanej „Oferta
na projekt
remontu mostu przy ulicy Bogumińskiej w Wodzisławiu Śląskim”

Adres : Urząd Miasta Wodzisław Śląski, Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji,
ul. Bogumińska 4 A, 44-300 Wodzisław Śląski

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545.

POBIERZ:

Oferta cenowa

Projekt umowy

Przegląd_Mostu_Bogumińska (7)

Przegląd_Mostu_Bogumińska (6) Przegląd_Mostu_Bogumińska (5) Przegląd_Mostu_Bogumińska (4) Przegląd_Mostu_Bogumińska (3) Przegląd_Mostu_Bogumińska (2) Przegląd_Mostu_Bogumińska (1)

Możliwość komentowania jest wyłączona.