Zaproszenie do złożenia oferty- remont murku oporowego i schodów do piwnicy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością wykonania remontu murku oporowego i schodów do piwnicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku, położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim, zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w remontu zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowlanych

1.Zamawiający

Gmina Miasto Wodzisław Śląski

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Remont murku oporowego i schodów do piwnicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim-Jedłowniku, położonym przy ulicy Gosława 31 w Wodzisławiu Śląskim, zgodnie z załączonym przedmiarem robót budowlanych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania robót: do dnia 15 lipca 2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

– uzupełniony przedmiar robót budowlanych – załącznik nr 1

– uzupełniony załącznik nr 2 (stanowiący integralną część zaproszenia)

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na remont murku oporowego i schodów w budynku OSP Jedłownik” należy złożyć do dnia 31 maja do godz. 13:15.

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 03.06.2013 r. o godz 11:00.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Możliwość komentowania jest wyłączona.