Zaproszenie do złożenia oferty – ul. Wałowa

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionego zamówienia:

 

1. Zamawiający:

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

 

ul. Bogumińska 4

 

44-300 Wodzisław Śl.

 

2. Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie wyceny dla potrzeb ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za 1 m2 z przeznaczeniem pod parking, nieruchomości gruntowej położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.Wałowej, obejmującej nw. działki:

 

– nr 501/313 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00036599/7,

 

– nr 502/313 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00036599/7

 

– nr 708/313 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00036980/5,

 

– nr 866/41 zapisana w księdze wieczystej GL1W/00006173/6,

 

– nr 1687/313, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00006173/6,

 

– nr 2494/313, zapisana w księdze wieczystej GL1W/00036312/5,

 

o łącznej pow. około 1777 m2, obręb Wodzisław, karta mapy 3, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Termin realizacji zamówienia 21 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

 

4. Oferta winna zawierać :

 

Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

 

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

 

 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

 • przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 

 1. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

 

6. Kryterium wyboru oferty:

 

Najniższa kwota brutto.

 

7. Miejsce i termin składania oferty:

 

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 17 czerwca 2013 r. do godz. 1000.

 

 1. pocztą na adres:

 2. Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,

  ul. Bogumińska 4

  44-300 Wodzisław Śl., lub

 3. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

 4. za pomocą faksu fax. 32 7218703, bądź

 5. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 

Otwarcie ofert nastąpi 17 czerwca 2013r. o godz. 1200.

 

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

 

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

 

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

 

 

załącznik-Wałowa

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.