ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – usunięcie awarii dachu oraz wymiana rur spustowych w budynku hali magazynowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością usunięcia awarii dachu oraz wymiany rur spustowych w budynku hali magazynowej, położonej przy ulicy Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w robót.

1.Zamawiający

Gmina Miasto Wodzisław Śląski

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Usunięcie awarii polegającej na naprawie 30 przecieków dachu oraz wymianie 8 rur spustowych w budynku hali magazynowej, położonej przy ulicy Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin usunięcia awarii: do dnia 23.07.2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

uzupełniony załącznik nr 1 (przedmiar robót budowlanych),

uzupełniony załącznik nr 2 (stanowiący integralną część zaproszenia).

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, jak również w oparciu o zapoznanie się z obiektem.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na usunięcie awarii dachu hali magazynowej” należy złożyć do dnia 11.07.2013 r. do godz. 15:15.

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 12.07.2013 r. o godz 11:00.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

Możliwość komentowania jest wyłączona.