ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W związku z koniecznością dokonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością dokonania okresowych kontroli obiektów budowlanych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi.

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. : (32) 45 90 525.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dokonanie okresowych pięcioletnich i rocznych kontroli obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Gminy Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania przeglądów do dnia 31 marca 2017 r.

Termin dostarczenia przeglądów do dnia 30 kwietnia 2017 r.

4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:

  • uzupełniony załącznik nr 1 zawierający ilość oraz adresy obiektów podlegających pięcioletniej kontroli (stanowiący integralną część zaproszenia)

  • uzupełniony załącznik nr 2 zawierający ilość oraz adresy obiektów podlegających rocznej kontroli (stanowiący integralną część zaproszenia)

  • kserokopię uprawnień w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania osoby, która przeprowadzać będzie kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu,

  • kserokopię świadectwa mistrza w rzemiośle kominiarskim osoby, która przeprowadzać będzie kontrolę przewodów kominowych i dymnych,

  • kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego przy wykonaniu dozoru i usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń gazowniczych.

  • kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego przy wykonaniu dozoru i usług w zakresie naprawy lub konserwacji instalacji elektrycznych

5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, jak również w oparciu o zapoznanie się z obiektami, które podlegać będą okresowej kontroli.

Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania protokołów przez Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 27 luty 2017 r. do godz 15:15:

1. pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski.

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@um.wodzislaw.pl

Otwarcie ofert nastąpi 28 luty 2017 r. o godz. 12:00.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Szczegółowych informacji udziela Hanna Łyczko tel. (32) 45 90 525

załącznik nr 1 przeglądy 5cioletnie- 2017

załącznik nr 2 przeglądy roczne- 2017

załącznik nr 3 ilość punktów pomiarów 2017

umowa przeglądy 5cioletnie- 2017

Informacja dot. przeglądów

ogłoszenie unieważnienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.