Zaproszenie do złożenia oferty – wprowadzenie do bazy Systemu Informacji Przestrzennej istniejących planów zagospodarowania przestrzennego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie do bazy Systemu Informacji Przestrzennej istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w ilości 34 sztuki oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prace będą obejmowały: kontrolę wektoryzacji, kontrolą topologii, dorysowanie nieuwzględnionych obszarów, uzupełnienie atrybutów, załadowanie do geobazy ESRI, obcięcie rastra i jego kalibrację, wprowadzenie opisu planu i załadowanie planów do bazy SIP Miasta Wodzisławia Śląskiego.

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

Wprowadzenie do bazy Systemu Informacji Przestrzennej istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w ilości 34 sztuki (w tym 13 sztuk w formie wektorowej i 21 sztuk w formie rastrowej) oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wektor). Opis SIP znajduje się w załączniku numer 2.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia dwa miesiące od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać:

1) Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zamówienia).

 5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienie dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy na wprowadzenie do SIP istniejących planów zagospodarowania przestrzennego” należy złożyć do dnia 18.07.2013 r. do godz. 12 00 pocztą na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Ślaskiego

44-300 Wodzisław Śl.

ul. Bogumińska 4 lub w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta,

lub za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 18.07.2013 r. o godz. 12 15.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Halina Sieradz, telefon kontaktowy 32 4590502.

Możliwość komentowania jest wyłączona.