Zaproszenie do złożenia oferty – wycena wartości nieruchomości lokalowych – 26 Marca

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:

1. Zamawiający:

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.

2. Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowych w związku z ich sprzedażą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

Przedmiotem wyceny będzie określenie wartości rynkowej aktualnego sposobu użytkowania samodzielnych lokali mieszkalnych, udziału w części wspólnej nieruchomości, oraz w prawie użytkowania wieczystego części nieruchomości gruntowej.

Lokal mieszkalny Nr 25/7 położony w budynku przy ul. 26 Marca 25 w Wodzisławiu Śl., opisany w księdze wieczystej KW GL1W/00069219/0.

a) Lokal mieszkalny Nr.25/18 położony w budynku przy ul. 26 Marca 25 w Wodzisławiu Śl., opisany w księdze wieczystej KW GL1W/00069220/0.

b) Lokal mieszkalny Nr.25/20 położony w budynku przy ul. 26 Marca 25 w Wodzisławiu Śl., opisany w księdze wieczystej KW GL1W/00069221/7.

c) Lokal mieszkalny Nr.25/24 położony w budynku przy ul. 26 Marca 25 w Wodzisławiu Śl., opisany w księdze wieczystej KW GL1W/00069223/1.

Budynek, w którym znajdują się przedmiotowe lokale mieszkalne, usytuowany jest na działce nr 1899/138, o pow. 2902 m², mapa 8, obręb Wodzisław, opisany w księdze wieczystej KW GL1W/00050565/4 oddanej w użytkowanie wieczyste Gminie Miastu Wodzisław, budynek stanowi własność gminy.

d) Lokal mieszkalny Nr 4/4 położony w budynku przy ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest

na działce nr 1903/140, o pow. 1832 m², mapa 8, obręb Wodzisław opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00014595/9 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

e) Lokal mieszkalny Nr 2/1 położony w budynku przy ul.kard.S.Wyszyńskiego w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na działce nr 1708/138, o pow. 3197 m², mapa 8, obręb Wodzisław opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/00007388/3 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

f) Lokal mieszkalny Nr 5/11 położony w budynku przy ul. Słonecznej w Wodzisławiu Śl. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na działce nr 1899/138, o pow. 2902 m², mapa 8, obręb Wodzisław opisanej w księdze wieczystej KW GL1W/0010034/1 stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.

2) Wykonanie wyceny dla potrzeb określenia wartości rynkowej celem przyjęcia na stan środków trwałych oraz sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul.Wyszyńskiego 11, zapisanego w księdze wieczystej nr GL1W/00061185/6, stanowiącego własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. o nabyciu spadku po Andrzeju Sobiegraj, wraz z częścią ułamkową gruntu w prawie użytkowania wieczystego tj. 5121/371131, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1W/00058705/4.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin realizacji zamówienia 30 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.

4. Oferta winna zawierać :

1) Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).

2) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie referencji potwierdzających wykonanych, co najmniej 2 usług w zakresie wycen dot. lokali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Powyższe dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę „za zgodność z oryginałem”.

5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:

1) Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

2) Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia,

przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

3) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru oferty:

Najniższa kwota brutto.

7. Miejsce i termin składnia oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 r. do godz. 1000 .

1) pocztą na adres:

Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub

2) w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub

3) za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź

4) za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Otwarcie ofert nastąpi 30 kwietnia 2013r. o godz. 1330.

Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

Możliwość komentowania jest wyłączona.