Zaproszenie do złożenia oferty-wykonanie operatu szacunkowego

I. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz wykonanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wyceny wartości rynkowych następujących nieruchomości w Wodzisławiu Śl. dla potrzeb opłaty planistycznej:
a) działki nr 141 przy ul. Chrobrego położona w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego obejmującego obszar oznaczony symbolem OK5 w obrębie ulic: Chrobrego, Radlińskiej, Radlińskie Chałupki, ograniczony obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta (tereny przy ul. 26 Marca, Basenowej i Rybnickiej) uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr XLIII/431/10 z 25.02.2010r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68 poz. 1091 z 20.04.2010r.),
b) działki nr 2493/23 w Wodzisławiu Śl. w rejonie ul. Czarnieckiego położonej w terenach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego, dla pojedynczych działek, zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (uchwała Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. Nr  XLIV/436/10 z dnia 25.03.2010r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 99 poz. 1605 z dnia 02.06.2010r.).
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy.
III. Dane dotyczące oferty:
– Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik do niniejszego zaproszenia.
– Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Oferenta.
– Ofertę z dopiskiem „Wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a) osobiście w Biurze Obsługi Klienta, pokój nr 15 ul. Bogumińska 4b Wodzisław Śl.
b) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.
c) faksem – nr 32 72-18-703
d) mailem – kancelaria@um.wodzislaw.pl
w terminie nie później niż do dnia 20.05.2013r.
IV. Wybór oferty:
– Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny ofertowej brutto.
– Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
– Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
– Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2013r. o godzinie 9,00
V. Wynagrodzenie:
– Za wykonaną usługę wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby zamawiającego.
VI. Osoba do kontaktu : Aleksandra W. Szymczak (tel. 32 45-90-444)
oferta 6725 00074 2013

Możliwość komentowania jest wyłączona.