Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 WYKONANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

1.Zamawiający

 Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. (32) 45 90 558, (32) 45 90 561

fax. (3)2 72 18 703

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją następujących sygnalizacji świetlnych:

skrzyżowanie ulic Jastrzębska – Kopernika – Bracka;

przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szpitala nr 1;

przejście dla pieszych na ulicy 26 Marca obok Szkoły Podstawowej nr 5;

wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej obok Szkoły Podstawowej nr 8;

wysięgnik z pulsującym sygnałem żółtym na ul. Jastrzębskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Topolową;

skrzyżowanie ulic Łużycka – Marklowicka.

Szczegółowy zakres robót:

1. Objęty kwotą ryczałtową dotyczy bieżącego utrzymania sygnalizacji, polegającego na:

czyszczeniu aparatu sterowniczego;

regulacji zegara dobowego;

kontroli i wymianie przepalonych żarówek;

drobnych napraw sygnalizacji i aparatu sterowniczego;

malowaniu masztów i słupów;

codziennych objazdach i kontroli sygnalizacji świetlnych w czasie trwania umowy,

2. Nie objęty kwotą ryczałtową dotyczy innych robót nie wymienionych w pkt. 1, a koniecznych dla sprawnego funkcjonowania sygnalizacji świetlnych, w szczególności usuwania awarii polegających na :

wymianie latarń, masztów, głowic i konsol;

wymianie kabli;

wymianie sterownika i jego elementów;

zmianie programu sygnalizacji.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie:

ryczałtowe za zakres robót ujęty w pkt.1;

według kosztorysu powykonawczego za zakres robót ujęty w pkt.2.

Kosztorys powykonawczy sporządzony zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych przy uwzględnieniu oferowanych składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich, zysku. Koszt materiałów rozliczony na podstawie faktur (wg cen hurtowych) i faktycznych ilości zużytych materiałów w okresie realizacji roboty, koszt pracy sprzętu przyjmowany wg norm pracy sprzętu wynikających z KNR-ów i wg stawek uaktualnianych wraz ze zmianą paliwa (jednakże nie wyższych niż ceny średnie krajowe wg wydawnictwa SEKOCENBUD).

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 1 stycznia 2014 r.

Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 31 grudnia 2014 r.

4.Oferta winna zawierać:

Miesięczną kwotę ryczałtu za zakres robót ujętych w pkt.1 oraz kwotę składników cenotwórczych: robocizny, kosztów pośrednich i zysku za zakres robót ujęty w pkt.2. – określonym w przedmiocie zamówienia.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto.

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

13 grudnia bieżącego roku do godz. 12.00.

Adres : Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Polonius inspektor w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu (32) 45 90 558, Pan Artur Wystyrk Kierownik

w Wydziale Inwestycji, Architektury i Geodezji (32) 45 90 561.

Powyższe postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

 

Umowa SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2013 wzór

Możliwość komentowania jest wyłączona.