ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych w dzielnicach Osiedle XXX-lecia – Piastów, Dąbrówki, Stare Miasto, Nowe Miasto:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. :  (32) 4590557, (32) 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych w dzielnicach Osiedle XXX-lecia – Piastów, Dąbrówki, Stare Miasto, Nowe Miasto:

zadanie projektowe nr 1

pn.: „Wykonanie nowych miejsc parkingowych na os. XXX- lecia PRL od klatki 54 -58

w Wodzisławiu Śląskim”.

zadanie projektowe nr 2

pn.: „Wykonanie nowych miejsc parkingowych na osiedlu Piastów (od klatki 11 E do placu gospodarczego w kierunku jarów) w Wodzisławiu Śląskim”.

zadanie projektowe nr 3

pn.: „Wykonanie miejsc postojowych na ulicy Szkolnej – bocznej w Wodzisławiu Śląskim”.

zadanie projektowe nr 4

pn.: „Wykonanie chodnika na ulicy Tysiąclecia w Wodzisławiu Śląskim”.

Każda zadanie projektowe winno posiadać:

1. Projekt budowlano wykonawczy – 4 egz.

2. Przedmiar robót – 2 egz.

3. Kosztorys inwestorski – 2 egz.

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.

5. Wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje – 1 egz.

6. Pozwolenie na budowę lub uzyskanie zgłoszenia robót – 1 egz.

7. Dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 szt. płyta CD lub DVD.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych

w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia prac projektowych – 15 lipca 2013 r.

Termin zakończenia prac projektowych – 13 września 2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie dokumentacji

niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zaleceniami Inwestora tj.:

– wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,

– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych,

– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

– opracowanie przedmiaru robót,

– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,

– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Oferent nie może przedłożyć wyceny dla zadań projektowych częściowo lub wariantowo,

w ofercie należy wycenić każde zadanie z osobna oraz podać łączną wartość za wszystkie zadania projektowe.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa łączna wartość za wszystkie zadania projektowe kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Zamawiający powiadomi drogą elektroniczną lub telefoniczną wszystkich uczestników o wyniku postępowania, zaś wybranemu Wykonawcy wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

 8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie

do dnia 9 lipca bieżącego roku do godz. 1200 w zaklejonej i opisanej kopercie „Oferta na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych dla zadań inwestycyjnych w dzielnicach Osiedle XXX-lecia – Piastów, Dąbrówki, Stare Miasto, Nowe Miasto”.

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Adres : Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 A

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545, fax. /32/ 7218703.

Dodatkowy załącznik:
Do wiadomości – projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.