ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych na ulicy bocznej Wolności pomiędzy posesjami 76 – 76 c w Wodzisławiu Śląskim.

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1.Zamawiający
Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji
Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4
tel. : (32) 4590557, (32) 4590545

 2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych na ulicy bocznej Wolności pomiędzy posesjami 76 – 76 c w Wodzisławiu Śląskim.”

Dokumentacja projektowa winna posiadać:

1. Projekt budowlano wykonawczy – 4 egz.
2. Przedmiar robót – 2 egz.
3. Kosztorys inwestorski – 2 egz.
4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egz.
5. Wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz decyzje – 1 egz.
6. Pozwolenie na budowę lub uzyskanie zgłoszenia robót – 1 egz.
7. Dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 szt. płyta CD lub DVD.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres prac projektowych oraz czynności określonych
w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

 3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

 Termin rozpoczęcia prac projektowych – 14 stycznia 2014 r.
Termin zakończenia prac projektowych – 30 kwietnia 2014 r.

 4.Oferta winna zawierać:

 Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

 5.Cena ofertowa:

 Cena ofertowa za wykonaną usługę projektową winna obejmować wykonanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z zaleceniami Inwestora tj.:
– wykonanie projektu budowlano – wykonawczego,
– uzyskanie map niezbędnych dla realizacji przedmiotowych zamierzeń inwestycyjnych,
– opracowanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,
– opracowanie przedmiaru robót,
– opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji,
– uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

 6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji projektowej określone w punkcie 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową Projektant wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace projektowe stanowić będzie protokół końcowy odbioru prac projektowych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa łączna wartość za zadanie projektowe – kwota brutto. Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę i wyznaczy dodatkowo termin i miejsce podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty :

 Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta w terminie do dnia 13 stycznia bieżącego roku do godz. 1200 w zaklejonej i opisanej kopercie „Oferta na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego pn.: „Wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych na ulicy bocznej Wolności pomiędzy posesjami 76 – 76 c w Wodzisławiu Śląskim.”

Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

Adres : Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śląski,  ul. Bogumińska 4 A

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu /32/ 4590557, /32/ 4590545, fax. /32/ 7218703.

Projekt umowy projektowej-1
oferta cenowa-załącznik1-1

Możliwość komentowania jest wyłączona.