ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – Wykonanie remontu oświetlenia drogowego ulicy bocznej Armii Ludowej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. :(32) 4590549, (32) 4590442

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie remontu oświetlenia drogowego ulicy bocznej Armii Ludowej – dojazd do nowo budowanego kościoła w Wodzisławiu Śląskim dzielnicy Wilchwy

Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami ustawy Prawo budowlane.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia robót planuje się na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 kwietnia 2014 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty są przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia określonego w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonane roboty zgodnie z umową Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

7 stycznia 2014 roku do godz. 11.00

Adres : Wydział Inwestycji,Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Mrozek kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji Architektury i Geodezji. pod nr telefonu (32) 4590549, (32) 4590442.

Przedmiar robót

Projekt umowy

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA W

Projekt do wglądu w Wydziale Inwestycji Architektury i Geodezji.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.