Zaproszenie do złożenia oferty – wykonanie wejścia do budynku ZSP nr 7 – zabudowa drzwi wejściowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl. Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres : 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel. :  (32) 4590549, (32) 4590442

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie wejścia do budynku ZSP nr 7 – zabudowa drzwi wejściowych, ul.Tysiąclecia 25 w Wodzisławiu Śląskim

Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin rozpoczęcia robót planuje się na dzień podpisania umowy.

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 29 listopada 2013 r.

4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty, stanowiący integralną część zaproszenia.

5.Cena ofertowa:

Podstawą do obliczenia ceny oferty za roboty są przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia określonego w punkcie 2 niniejszej oferty.

2) Za wykonane roboty zgodnie z umową Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

7. Kryteria wyboru wykonawcy robót: najniższa kwota brutto

8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Obsługi Klienta do dnia

22 lipca bieżącego roku do godz. 11.00

Adres : Wydział Inwestycji,Architektury i Geodezji Urząd Miasta Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

Szczegółowych informacji udziela Pani Janina Mrozek kierownik Referatu w Wydziale Inwestycji Architektury i Geodezji. pod nr telefonu (32) 4590549, (32) 4590442.

Załączniki do pobrania:

Opis techniczny

Rysunki techniczne

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Oferta cenowa

Wzór umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.