Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
((Dz.  U. z 2013 r., poz. 907  z późn. zm.)

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Urząd Miasta
Biuro Administracyjno- Gospodarcze
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania  zadania pod nazwą:  „Wykonanie wewnętrznej instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin z dwóch klimatyzatorów w serwerowni Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia  jest:

1/  Wykonanie wewnętrznej instalacji chłodniczej, elektrycznej i odprowadzenia skroplin                         z   dwóch klimatyzatorów w serwerowni w budynku 4b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego       zgodnie z przedmiarem robót, specyfikacją techniczną oraz projektem wykonawczym dla branży elektrycznej i sanitarnej.

2/ W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dostawa, montaż jednostek    wewnętrznych (klimatyzatorów) wraz ze sterownikami – 2 szt. i dostawa, montaż  jednostek        zewnętrznych (klimatyzatorów) na konstrukcjach stalowych i posadowienie ich  w miejscach      uwzględniających zalecenia Zamawiającego – 2 szt.

3/ Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych przez cały okres gwarancji

 1. Termin realizacji zamówienia: 40 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
 2. Gwarancja na klimatyzatory – minimum 36 miesięcy

 

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik  do zapytania ofertowego.
 2. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy zwróci się o jej przedłożenie.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 28.01.2014 r. do godziny 12,00 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV  WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane
  z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
 2. Cena ofertowa podana w „formularzy ofertowym” jest ceną ryczałtową
 3. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).
 4. 4.      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy przedłoży szczegółowy kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót branży sanitarnej               i elektrycznej.


V.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Przedmiar robót branży sanitarnej

4. Przedmiar robót branży elektrycznej

5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej

6. Projekt wykonawczy branży elektrycznej

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży sanitarnej

8.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży elektrycznej

Pobierz załączniki

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.