Zapytanie ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Biuro Informatyki
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

telefon: 32 4590470
e’mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza, Arkadiusz Ptasiński

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „Podłączenie Beneficjentów projektu „Internet w domu – cyfrowe okno na świat” do sieci WiMAX

 1. Opis przedmiotu zamówienia : na stronie www.wimax.wodzislaw-slaski.pl
 2. Termin realizacji zamówienia: do 29 czerwca 2014r..

 III DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić przedstawiając projekt podłączenia beneficjentów wraz z kosztorysem.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub
– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 w terminie: nie później niż do dnia 09 czerwca 2014 r. do godziny 10:00

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

IV WYBÓR OFERTY

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował ceną oraz udzielonym okresem gwarancji.
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w specyfikacji oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 3. Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena 90%, przedłużony okres gwarancji 10%.
  Na cały sprzęt oraz usługę wykonawca udziela min. 1 rok gwarancji, każdy dodatkowy rok gwarancji będzie punktowany dodatkowo: 0 pkt. – 1 rok, 3 pkt. – 2 lata, 6 pkt. – 3 lata, 10 pkt. – 4 lata i więcej.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY –

Umowa zawarta na czas określony: 1 rok.

Płatność – przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.