ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: „ZAKUP KSEROKOPARKI”

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

Zakup kserokopiarki zgodnie ze specyfikacją techniczną – załącznik nr 1.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki gwarancji: 60 miesięcy lub 1.200.000 kopii licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo -odbiorczego.

Serwis gwarancyjny: Serwis gwarancyjny obejmuje okresowe przeglądy, usługi konserwacyjne, bieżące naprawy oraz dostarczenie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek ( w szczególności tonerów, zszywek, developerów, bębnów, itp.) Obciążenie miesięczne kserokoparki wynosi 25 tyś kopii A4

Warunki płatności:

za urządzenie: w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

za serwis gwarancyjny : w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Inne informacje: Zamawiający Biuro Administracyjno – Gospodarcze, tel. 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl; osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

Wymagania zamawiającego odnośnie wykonawcy:

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak
  w zaproszeniu – załącznik nr 2

 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Dostawcy.
 4. Do oferty należy dołączyć specyfikacje techniczną proponowanego urządzenia

Kryteria wyboru oferty:

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji technicznej, formularzu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
  Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto
  .

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 11.07.2016

Dopuszcza się złożenie oferty:

w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski .

osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115

za pośrednictwem faksu: nr 32 7218703

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich

formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania

umowy.

Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

ogłoszenie wyniku

Możliwość komentowania jest wyłączona.