Zapytanie ofertowe – dostawa paliw płynnych

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

I. Zamawiający.

Urząd Miasta Wodzisław Śląski

Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

Faks – 32 721 87 03

e-mail – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

II. Przedmiot Zamówienia

Dostawa paliw płynnych w okresie 1 roku w formie doraźnych tankowań pojazdów służbowych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. Ilość oleju napędowego wynosi 12.800 litrów, zaś benzyny bezołowiowej 95 wynosi 330 litrów.

Wymogi:

1) Sukcesywny zakup paliw płynnych dokonywany będzie na zasadzie odroczonego terminu płatności w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju i za granicą.

2) Najbliższa, całodobowa stacja paliw winna być zlokalizowana na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3) Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o upust udzielony przez Wykonawcę.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu paliw płynnych w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart na stacjach należących do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu elektroniczne karty bezpłatnie.

5) Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN.

III. Dane dotyczące przedmiotu Zamówienia

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

IV. Termin składania ofert

Oferty proszę składać na w/w adres tutejszego Urzędu Miasta w terminie do 18 grudnia 2013r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin realizacji Zamówienia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

VII. Informacje dotyczące umowy – zamówienia

Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczonej faktury.

Osoby do kontaktu:

Janusz Lipiński – Komendant Straży Miejskiej

Sebastian Bombik – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej

nr tel. 32 455 13 45

Załączniki:

szczegóły ogłoszenia 

– formularz ofertowy

– wzór umowy

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.