Zapytanie ofertowe – dowóz dzieci niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907)

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śl.

tel. 32 4539314, 4539309, fax 32 4539301

e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu : Ewa Łotecka, Sylwia Elsner

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą: dowóz dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku.

2. Opis przedmiotu zamówienia: dowóz dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola Specjalnego nr 49 w Rybniku przy ul.Mikołowskiej 21 w okresie po podpisaniu umowy do 31 grudnia 2013r. Wykonawca musi zapewnić przewóz dzieci niepełnosprawnych pojazdem przystosowanym do przewozu dzieci wraz z zapewnieniem opieki nad tymi dziećmi w czasie przewozu. Pojazd musi być wyposażony w fotelik przystosowany do przewozu dzieci. W pojeździe musi sprawować opiekę nad dziećmi jedna osoba pełnoletnia , posiadająca minimum wykształcenie średnie, pożądane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pojazd służący do przewozu dzieci musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW na czas wykonywania przedmiotu zamówienia i musi być sprawny technicznie. Wykonawca powinien dysponować pojazdem samochodowym spełniającym wymagania techniczne określone przepisami prawa – ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 1137) lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego spełniającego wymagania techniczne określone w/w ustawie. Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych i uczniów winny być oznaczony z przodu i z tyłu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz porządku i czystości pojazd, przestrzegać przepisy bhp i p.poż. , ubezpieczyć pojazd na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia. W pojeździe w czasie przewozu musi znajdować się jeden kierowca i jeden opiekun.

3. Szczegółowy opis zamówienia :

I trasa : Wodzisław Śl. ul. Karkoszka – Przedszkole Specjalne nr 49 Rybnik ul. Mikołowska 21, 1 dziecko , długość trasy 18 km, godzina wyjazdu 8.30

II trasa : Przedszkole Specjalne nr 49 Rybnik ul. Mikołowska 21 – Wodzisław Śl. ul. Karkoszka ,1 dziecko , długość trasy 18km, godzina wyjazdu 14.00

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć mogą ulec zmianie.

Dni przewozu uczniów w poszczególnych miesiącach:

– wrzesień 2013 po podpisaniu umowy (około 6 dni)

– październik 2013r. – 23 dni

– listopad 2013r. – 19 dni

– grudzień 2013r. – 20 dni

Dni wolne od dowożenia ucznia w 2013r. :

wrzesień 28,29

październik 5,6,12,13,19,20,26,27

listopad 1,2,3,9,10,11,16,17,23,24,30

grudzień 1,7,8,14,15,21,22,25,26,28,29

*liczba dni może ulec zmianie w związku z organizacją zajęć.

4. Termin realizacji zamówienia : po podpisaniu umowy do 31 grudnia 2013r.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego- formularz ofertowy.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć :

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 Biuro Obsługi Klienta

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego : Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śl.

– faksem 32 4539301

– mailem kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

W terminie do dnia 20.09.2013r. do godziny 10.00. oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę. Na kopercie proszę dołączyć dopisek : OFERTA NA DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 49 W RYBNIKU dotyczy WYDZIAŁU EDUKACJI.

Otwarcie ofert 20.09.2013r. o godzinie 11.00, w Urzędzie Miasta Wydział Edukacji Wodzisław Śl. ul. Wałowa 18 pok. 7.

IV. WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium : cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

 stanowi załącznik do zaproszenia – wzór umowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.