Zapytanie ofertowe na łączność trankingową

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w radiokomunikacyjnej sieci trankingowej w roku 2016 dla 3 szt. radiotelefonów bazowych, 1 szt. radiotelefonu przewoźnego i 6 szt. radiotelefonów przenośnych, będących własnością Zamawiającego.

 1. Przedmiot zamówienia:

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do świadczenia usług telekomunikacyjnych w radiokomunikacyjnej sieci trankingowej wykorzystywanej przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śląskim. Obszar działania sieci – komórka Wodzisław Śląski. Konfiguracja sieci: 3 szt. radiotelefonów bazowych, 1 szt. radiotelefonu przewoźnego i 6 szt. radiotelefonów przenośnych, będących własnością Zamawiającego.

Termin świadczenia usługi: styczeń-grudzień 2016 roku.

 1. Dane dotyczące złożenia ofert

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

 3. Ponadto od Wykonawcy wymaga się posiadanie:

   • Radiokomunikacyjnej sieci trankingowej, działającej na terenie powiatu wodzisławskiego,

   • Wpisu do ewidencji przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

   • Ważnego pozwolenia radiowego (wyodrębniona częstotliwość dla Wodzisławia Śląskiego)

   • serwisu technicznego radiotelefonów wykorzystywanych przez Zamawiającego,

 1. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4a,

  • za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

w terminie: nie później niż do dnia 30 grudnia 2015 r. do godz. 1200

 • Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

 1. Wybór oferty

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

 1. Informacje dotyczące umowy – płatności

Płatność będzie regulowana w formie abonamentu miesięcznego przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

osoba do kontaktu: Beata Drzeniek (tel. 32 4551345)

Pobierz: Formularz ofertowy, projekt umowy

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.