Zapytanie ofertowe – niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Biuro Administracyjno – Gospodarcze

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą „ Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej”

 2. Opis przedmiotu zamówienia : zawiera załącznik formularz ofertowy

 3. Termin realizacji zamówienia: zawiera załącznik wzór umowy

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposóbów:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 w terminie: nie później niż do dnia 26 czerwca 2013 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

IV WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte

w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY –

 stanowi załącznik do zaproszenia – wzór umowy

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.