Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30000 euro – Przedłużenie licencji UTM Bundle.

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Wodzisław Śląski
Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą  „Przedłużenie licencji UTM Budle (8×5 FortiCare plus NGFW, AV, Web Filtering and Antispam Services) dla urządzenia Fortigate 240D – 1 rok”

 1. Termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 5 dni od ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
  • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
  • faksem – nr 32 7218703
  • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 19 grudnia 2016 r.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

IV. WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.