Zapytanie ofertowe o wykonanie druku Obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Ślaskiego na obwody głosowania.

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta
Wydział Organizacyjny
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Wykonanie druku Obwieszczenia Prezydenta Miasta w sprawie podziału Miasta Wodzisławia Ślaskiego na obwody głosowania”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
– format: 610 mm x 860 mm
– kolor druku: czarny
– papier ofsetowy 90g/m2
– nakład 180 szt.

3. Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

4. Termin realizacji zamówienia: w terminie 7 dni od dnia otrzymania zamówienia.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32 7218703
– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl w terminie: nie później niż do dnia 27.03.2014 r. do godziny 12:00
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Istotne postanowienia umowy:
Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:
1. FORMULARZ OFERTOWY

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.