Zapytanie ofertowe o wykonanie tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta
Biuro Administracyjno- Gospodarcze
ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem na czterech kondygnacjach w budynku 4b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi załącznik nr 2 i 3 „Opis wykonania”oraz „Wizualizacja”.
3. Gwarancja na wykonanie zamówienia minimum 24 miesiące.
4. Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT
1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32 7218703
– mailem – ag@wodzislaw-slaski.pl
w terminie: nie później niż do dnia 25.03.2014 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia( np. wykonanie, transport, montaż itp. ) . Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

1. Formularz ofertowy –TUTAJ

2. Opis wykonania – TUTAJ

3. Wizualizacja – TUTAJ

3. Projekt umowy – TUTAJ

Możliwość komentowania jest wyłączona.