Zapytanie ofertowe o wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta
Biuro Administracyjno – Gospodarczy
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych”

2.Opis przedmiotu zamówienia:
– tablice wykonane z PCV odpornej na warunki atmosferyczne – słońce, deszcz itp…
– grubość 5 mm
– wymiary: wysokość 30 cm x szerokość 45 cm
– w rogach tablicy otwory na wkręty
– z tyłu tablicy taśma dwustronna mocująca
– tło tablicy: czerwone
– kolor liter: biały
– treść zawarta na tablicach – zgodnie z załączonym nr 2
– ilość tablic – 14 szt.

  1. Gwarancja na wykonanie zamówienia minimum 12 miesiące.
  2. Termin realizacji zamówienia: w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1.Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
2.Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do zapytania ofertowego.
3.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
– faksem – nr 32 7218703
– mailem – ag@wodzislaw-slaski.pl w terminie: nie później niż do dnia 27.03.2014 r. do godziny 12:00
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane
    z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

  2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
    w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy:
Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Załączniki:

1FORMULARZ OFERTOWY

2. WYKAZ TABLIC

Możliwość komentowania jest wyłączona.