Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro

I ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

tel.: 32 4590470, e-mail: um_info@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Zbigniew Gamza

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury sieci szerokopasmowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik: specyfikacja
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego formularz ofertowy
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Oferent musi wykazać doświadczenie w zakresie budowy lub utrzymania sieci pracującej w technologii WiMAX lub LTE,  składającej się przynajmniej z 2 stacji bazowych i 30 terminali klienckich.
 5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 115
  • za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miasta
   ul. Bogumińska 4
   44-300 Wodzisław Śląski
  • faksem – nr 32 7218703
  • e-mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 w terminie: nie później niż do dnia 18 stycznia 2016 r. 

 Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę!

IV WYBÓR OFERTY

 1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
  w specyfikacji oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena).

 V INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

przelewem w terminie 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Specyfikacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.