Zapytanie ofertowe – świadczenie usług telekomunikacyjnych w radiokomunikacyjnej sieci trankingowej w roku 2014

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Miasto Wodzisław Śląski zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych w radiokomunikacyjnej sieci trankingowej w roku 2014 dla 3 szt. radiotelefonów bazowych, 1 szt. radiotelefonu przewoźnego i 6 szt. radiotelefonów przenośnych, będących własnością Zamawiającego.

I. Przedmiot zamówienia:

Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do świadczenia usług telekomunikacyjnych w radiokomunikacyjnej sieci trankingowej wykorzystywanej przez Straż Miejską w Wodzisławiu Śląskim. Obszar działania sieci – komórka Wodzisław Śląski. Konfiguracja sieci: 3 szt. radiotelefonów bazowych, 1 szt. radiotelefonu przewoźnego i 6 szt. radiotelefonów przenośnych, będących własnością Zamawiającego.

Termin świadczenia usługi: styczeń-grudzień 2014 roku.

II. Dane dotyczące złożenia ofert

1) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2) Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,

3) Ponadto od Wykonawcy wymaga się posiadanie:

Radiokomunikacyjnej sieci trankingowej, działającej na terenie powiatu wodzisławskiego,

Wpisu do ewidencji przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

Ważnego pozwolenia radiowego (wyodrębniona częstotliwość dla Wodzisławia Śląskiego)

serwisu technicznego radiotelefonów wykorzystywanych przez Zamawiającego,

4) Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

osobiście w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15, Wodzisław Śl. ul. Bogumińska 4a,

za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

faksem – nr 32 7218703,

mailem – kancelaria@um.wodzislaw.pl

w terminie: nie później niż do dnia 20 stycznia 2014 r. do godz. 1400

III. Wybór oferty

1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

IV. Informacje dotyczące umowy – płatności

Płatność będzie regulowana w formie abonamentu miesięcznego przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

osoba do kontaktu: Dariusz Swoboda (tel. 32 4551345)

Załączniki:

formularz ofertowy

projekt umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.