Zapytanie ofertowe w sprawie świadczenia usługi edukacyjnej

 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759
z późniejszymi zmianami).

1.    Zamawiający
Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

2.    Postanowienia ogólne
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 „Prawo zamówień publicznych”
do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 3.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi edukacyjnej dotyczącej realizacji 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4
w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb realizacji projektu „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakres zadań:
Przeprowadzenie 30 godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy.
Zajęcia w grupach o liczebności do 15 uczniów w 2 grupach –  łącznie 30h (godzina – 60 minut).

4.    Wymagania dotyczące Wykonawcy (niezbędne):
Wykonawca powinien spełniać następujące warunki:
– wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym I-III,
– posiadanie uprawnień pedagogicznych o kierunku odpowiednim do rodzaju zajęć,
– co najmniej roczny staż pracy nauczyciela.

5.    Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.

6.    Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.

7.    Miejsce oraz termin składania ofert
Oferta powinna być przesłana na druku załączonego formularza za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: k.banek@wodzislaw-slaski.pl, faksem na numer: 32 72 18 703, pocztą, kurierem lub dostarczona osobiście do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. do dnia 03.04.2013 r., do godz. 15.15
Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku sprawdzania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.    Ocena ofert
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte
w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 45 90 510 oraz adresem email: k.banek@wodzislaw-slaski.pl

Załącznik – wzór

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.