Zapytanie ofertowe – zakup papieru termicznego do parkomatów

Zapytanie ofertowe

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

I. Zamawiający.

Urząd Miasta Wodzisław Śląski,

Adres: 44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4

faks- 32 7218703

mail- kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

II. Przedmiot zamówienia

Dostarczenie 60 sztuk kasetonów papieru termicznego do parkomatów. Oferowany papier powinien być w kasetonach, posiadać odcinek kontrolny i nadruk typu „Bilet parkingowy umieścić w miejscu czytelnym za przednią szybą” oraz spełniać następujące parametry:

Wymiary 57mm x 101,6mm (szerokość x długość);

Gramatura 77 (+/-7) g/m² zgodnie z ISO 536;

Grubość 83 (+/-8) u zgodnie z ISO 534;

Procent białości -min 73% zgodnie z ISO 2470;

Gładkość min 250 sec. zgodnie z ISO 5627;

Odporność na rozdzieranie MD/CD>3,7/>2,0 kN/m, zgodnie z ISO 1924/1;

Odporność na przedarcie MD/CD>400>/>400 mN, zgodnie z ISO 1974;

Zawartość substancji wypełniającej 6,5 (+/-1) %, zgodnie z ISO 287;

Temperatura początkowa druku 75 (+/-5) °C;

Temperatura efektywna druku 85 (+/-5) °C;

Gęstość optyczna -min. 1,0 D;

Wymiary punktu czarnego dla fotokomórki: 6mm x 4mm.

W jednym kasetonie powinno się znajdować minimum 6 tysięcy sztuk biletów.

III. Dane dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego

Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

IV. Termin składania ofert.

Oferty proszę składać na adres tutejszego Urzędu Miasta w terminie do 2 grudnia 2013r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

V. Wybór oferty

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował

następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

VI. Termin realizacji i miejsce dostawy.

Termin realizacji zamówienia- dostarczenie 60 szt. kasetonów papieru termicznego do parkomatów do dnia 31.12.2013r.

Miejsce dostarczenia – Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śl.

VII. Informacje dotyczące umowy – zamówienia

Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia dostarczonej faktury.

osoba do kontaktu: Danuta Sikora (tel. 32 4590456)

Załącznik:

formularz ofertowy

wzór umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.