Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta

Biuro Administracyjno – Gospodarcze

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

tel 32 4590458 e-mail kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do złożenia oferty cenowej na zadanie pt. „Zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń archiwalnych dla Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego” .

2. Opis przedmiotu zamówienia : zawiera załącznik „Opis przedmiotu zamówienia” wraz z „Projektem rozmieszczenia regałów”

3. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia złożenia zamówienie.

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu, załącznik do zapytania ofertowego – formularz ofertowy

3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

– osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

– za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

– faksem – nr 32 7218703 lub

– mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

w terminie: nie później niż do dnia 28 października 2013 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte

w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa)

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UMOWY, PŁATNOŚCI – zawiera załącznik „Wzór Umowy”

Płatność – przelewem w terminie 14 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury

– wzór umowy w załączeniu

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Opis przedmiotu zamówienia

3. Projekt rozmieszczenia regałów

4. Wzór Umowy

Możliwość komentowania jest wyłączona.