ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.369.2016
PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta
Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez:
adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy
oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację
wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

§ 1

Odwołuję otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży, ogłoszonego zarządzeniem Nr OR-I.0050.343.2016 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 04.11.2016 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.