ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.9.2017 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXIII/229/16 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

§ 1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r. w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz
edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

§ 2.
Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.9.2017 Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 9 stycznia 2017 r. Regulamin otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r.

§ 1.
1. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektu na realizację zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży, określonego w uchwale Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXIII/229/16 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
2. Konkurs odbywa się zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

§ 2.
Konkurs obejmuje przedsięwzięcie, które realizowane będzie w ciągu roku budżetowego 2017.

§ 3.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są statutowo działające w obszarach określonych w § 1 organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

§ 4.
1. Oferty składane w konkursie w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych muszą być realizowane poprzez:
1) adopcję bezdomnych zwierząt,
2) prowadzenie opieki nad zwierzętami,
3) edukację mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.
Powyższe działania muszą być realizowane łącznie.

§ 5.
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży, wynosi – 50 000,00 złotych brutto.
2. Podana w ust. 1 kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu miasta z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

§ 6.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanego zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4b.
Formularz oferty można pobrać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu Miasta (pokój 314), w godzinach pracy Urzędu lub na stronie internetowej Urzędu Miasta ( www.wods.pl w zakładce NGOS/akty prawne).
2. Oferta, o której mowa w ust.1, winna być uzupełniona o załączniki:
1) kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
3. Wymienione w ust. 2 załączniki dla swojej ważności muszą być opatrzone klauzulą: “Za zgodność z oryginałem” datą, pieczątką oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy. Dotyczy to wniosku oraz dokumentów będących jego załącznikami. Niespełnienie tego wymogu spowoduje nieważność danego dokumentu.
4. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 lutego 2017 roku o godz. 1400.

§ 7.
Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016, poz.239):
1) możliwość realizacji zadania publicznego (ocena w skali 0-10),
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (ocena w skali 0-10),
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie wykonywane (ocena w skali 0-5),
4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (ocena w skali 0-10),
5) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali 0-10).

§ 8.
1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
2. Organizacja jest zobowiązana zapewnić wkład własny na poziomie co najmniej 20% całkowitej wartości zadania określonej w ofercie. Przy ocenie oferty będzie brany pod uwagę rodzaj i wysokość wkładu. Do wkładu własnego zalicza się:
– środki finansowe własne,
– środki finansowe z innych źródeł,
– wkład osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
3. Ze środków miasta pokrywane są niezbędne koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, w szczególności:
1) koszty związane z bieżącą pielęgnacją zwierząt, w tym karmienie (karma dostarczana przez Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego), czesanie, wyprowadzanie zwierząt, czyszczenie kojców, nadzorowanie w dni wolne od pracy oraz w święta,
2) obsługa weterynaryjna, w tym szczepienia, kastracja, sterylizacja, itp.,
3) przekazanie zwierząt do domu tymczasowego, poprzez transport zwierząt, zapewnienie pobytu i utrzymania,
4) koszty materiałów edukacyjnych (np. ulotek),
5) koszty personelu merytorycznego,
6) koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne, w szczególności koordynacja, obsługa księgowa i prawna projektu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, centralnego ogrzewania, czynsz za wynajem pomieszczeń, koszt energii elektrycznej, gazu, wody, koszty sprzątania pomieszczeń, koszty
ochrony – w stosownej części przypadającej na dany projekt, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania nie mogą przekroczyć 30% wnioskowanej kwoty dotacji,
7) drobny sprzęt ruchomy niezbędny do realizacji zadania.
Dla wszystkich czynności, które nie będą potwierdzone dokumentami księgowymi obowiązkowe jest prowadzenie kart czasu pracy.
4. Ze środków miasta nie są pokrywane wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania oraz wydatki niespełniające zasad gospodarności, celowości, efektywności i legalności, w szczególności następujące koszty:
1) zakup środków trwałych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1047) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 851, z późn. zm.),
2) zakup lub dzierżawa gruntów, nieruchomości oraz infrastruktury,
3) nakłady inwestycyjne i remonty nieruchomości,
4) wydatki poniesione na przygotowanie wniosku,
5) wydatki z tytułu opłat i kar umownych, koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,
6) podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
7) wydatki nieuwzględnione w ofercie,
8) wydatki powstałe przed lub po dacie obowiązywania umowy,
9) odsetki od zadłużenia,
10) wydatki, w stosunku do których dokumenty potwierdzające ich poniesienie nie zawierają jednoznacznego określenia jakiego zadania publicznego realizowanego przez oferenta dotyczą,
11) nagrody w konkursach, których jednostkowa wartość przekracza 100 zł.,
12) darowizny na rzecz innych podmiotów.
5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, związane z realizacją zadania są kwalifikowane, o ile są zgodne z prawem i:
1) są niezbędne dla realizacji zadania, a więc mają bezpośredni związek z celami oferty złożonej w konkursie,
2) zostały faktycznie poniesione,
3) są udokumentowane. Dowodem poniesienia wydatków jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej ze
wskazaniem, że zapłacono gotówką. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość,
4) zostały przewidziane w zatwierdzonym kosztorysie zadania.

§ 9.
Obowiązki informacyjne dotowanego:
1. Podmiot dotowany zobowiązuje się do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od miasta. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych realizowanego zadania publicznego.
2. Podmiot dotowany zobowiązuje się do umieszczania logo miasta na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego
dobrą widoczność.

§ 10.
1. Oferty opiniowane są przez komisję opiniującą powołaną przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dopuszczalne jest poprawienie oczywistych omyłek (błędów rachunkowych).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 30 dni od upływu terminu do złożenia ofert.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze zarządzenia po zapoznaniu się z opinią komisji opiniującej. Prezydent może udzielić dotacji w kwocie innej niż proponowana przez komisję.
4. Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie BIP Miasta Wodzisławia Śląskiego, na stronie oficjalnej Miasta Wodzisławia Śląskiego www.wods.pl , w zakładce NGOS oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta.
5. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Prezydent zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11.
1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie, nie podpisane i nie opieczętowane lub złożone przez nie uprawnione do tego osoby albo zawierające wniosek o sfinansowanie z dotacji wydatków niekwalifikowanych nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać w zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach opisanych w następujący sposób:
1) Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres oferenta,
2) Adresat: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski,
3) OTWARTY KONKURS OFERT,
4) Oferta na zadanie publiczne z zakresu ochrony zwierząt bezdomnych realizowane przez:
a) adopcję bezdomnych zwierząt,
b) prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz w święta w przytulisku prowadzonym przez Służby Komunalne Miasta,
c) edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.
3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zadania.

§ 12.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania, umowy pomiędzy Miastem Wodzisław Śląski a podmiotem składającym ofertę. Załącznikami do umowy są uaktualniony harmonogram oraz kosztorys dostosowany do wysokości przyznanej dotacji. Uaktualniony kosztorys winien zostać
sporządzony z zachowaniem procentowego udziału wkładu własnego deklarowanego w ofercie.

§ 13.
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Danuta Siwek inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego przy ul. Bogumińskiej 4b, tel 32 4590551.

Zarządzenie Nr OR-I.0050.60.2017 w sprawie wyboru oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.