ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.370.2016
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych
Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r., w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych
poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni
wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne
Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci
i młodzieży.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego nr XXIII/229/16 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2017 roku

§ 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego Miasta Wodzisławia Śląskiego w 2017 r. w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych poprzez: adopcję bezdomnych zwierząt, prowadzenie opieki nad zwierzętami w dni wolne od pracy oraz święta w przytulisku prowadzonym przez Służy Komunalne Miasta oraz edukację wśród mieszkańców, w szczególności edukację dzieci i młodzieży.

§ 2

Regulamin konkursu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

regulamin

informacja o nierozstrzygnięciu konkursu

Możliwość komentowania jest wyłączona.