Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją dwóch zadań pn.:

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczalnej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego – Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją dwóch zadań pn.:

– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Żniwnej”,

– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Owocowej”.

1.Zamawiający

Urząd Miasta Wodzisław Śl.Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji

Adres: 44-300 Wodzisław Śl. ul Bogumińska 4

tel.: /32/ 4590557, /32/ 4590545

2.Przedmiot zamówienia obejmuje:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją dwóch zadań pn.:

– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Żniwnej”,

– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Owocowej”.

 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie pełny zakres czynności określonych w odpowiednich przepisach ustawy Prawo Budowlane oraz rozliczanie finansowe inwestycji, dyspozycyjność w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315), obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji, przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

Przedmiot zamówienia obejmuje pełny zakres pełnienia nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej oraz czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
z zaleceniami Inwestora.

Łączna wartość realizowanych zadań => cena 205 040,84 zł brutto (Wartość kosztorysów inwestorskich).

3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania –      8 września 2014 r.

Termin zakończenia realizacji zadania –  31 października 2014 r.

 4.Oferta winna zawierać:

Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, stanowiący integralną część zaproszenia.

 5.Cena ofertowa:

Cena ofertowa za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego winna obejmować wszystkie czynności umożliwiające prawidłową realizację inwestycji w tym:

– całkowite rozliczanie finansowe inwestycji,

– dyspozycyjność, w tym bezwzględny osobisty udział w spotkaniach, naradach i wizjach związanych z realizacją inwestycji w godzinach pracy tutejszego urzędu miasta (od poniedziałku
do środy 715-1515, czwartek 715-1715, piątek 715-1315),

– obecność na placu budowy umożliwiająca prawidłową realizację inwestycji,

– przygotowywanie wzorów pism i protokołów związanych z realizacją inwestycji.

W cenę ofertową należy wliczyć obowiązujący podatek VAT.

 6. Wynagrodzenie i sposób płatności:

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego określonego w punkcie nr 2 niniejszego zaproszenia
do złożenia oferty.

2) Za realizację zakresu robót zgodnych z umową inspektor nadzoru wystawi faktury VAT, płatne przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

3) Podstawę do wystawienia faktury za wykonane prace nadzoru inwestorskiego stanowić będzie protokół końcowy odbioru robót wykonawczych potwierdzony przez pracownika Wydziału Inwestycji Architektury i Geodezji.

7. Kryteria wyboru oferty:  

Najniższa wartość oferty brutto.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

8. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Biuro Obsługi Klienta Urząd Miasta Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4 B, 44-300 Wodzisław Śląski
w terminie do dnia 5 września bieżącego roku do godz. 1215w zaklejonej i opisanej kopercie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań pn.:
– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Żniwnej”,

– „Remont nawierzchni odcinka drogi ulicy Owocowej”.

 Oferta powinna zawierać wszelkie dane kontaktowe Wykonawcy.

 

Szczegółowych informacji udziela mgr inż. Grzegorz Połomski inspektor Wydziału Inwestycji, Architektury i Geodezji pod nr telefonu   /32/ 4590557, /32/ 4590545.

2014-08-28 Umowa _Projekt

2014-08-28 oferta cenowa-inspektor nadzoru

Możliwość komentowania jest wyłączona.