W związku z koniecznością dokonania kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W związku z koniecznością dokonania kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego zapraszam do złożenia oferty na wykonanie w/w usługi.

1.Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski
2.Przedmiot zamówienia obejmuje: Dokonanie  kontroli  okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Wodzisławia Śląskiego.
3.Termin realizacji przedmiotu zamówienia :

Termin wykonania przeglądów do dnia 30 kwietnia 2013 r.
4.Oferta winna zawierać:

Dokumenty podstawowe:
– uzupełniony załącznik nr 1 zawierający adresy obiektów podlegających kontroli oraz moc kotłów (stanowiący integralną część zaproszenia),
– kserokopię uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– kserokopię uprawnień wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji oraz sieci energetycznych, regulowanych przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r.
5.Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt.2) z uwzględnieniem wszystkich czynności związanych z realizacją usługi, jak również w oparciu   o zapoznanie się z obiektami, które podlegać będą okresowej kontroli.
Do ceny ofertowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
6. Wynagrodzenie i sposób płatności

1) Wynagrodzenie określone w cenie ofertowej musi obejmować wszystkie czynności związane z wykonaniem przedmiotowego opracowania określone w punkcie 2 niniejszej oferty.
2) Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
7. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

najniższa kwota brutto.
8. Miejsce i termin składania oferty :

Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na wykonanie okresowej kontroli kotłów” należy złożyć do dnia 29 marca 2013 r. do godz 13:15:
1. pocztą na adres:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4,
44-300 Wodzisław Śląski

2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta

3. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703

4. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi 2 kwietnia 2013 r. o godz. 11:00.
Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Masarczyk tel. (32) 45 90 525

załącznik nr 1 przeglądy kotłów

Możliwość komentowania jest wyłączona.