Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: Zakup, dostawę i montaż regałów

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
((Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta
Biuro Administracyjno- Gospodarcze
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski
tel 32 4590458 e-mail ag@wodzislaw-slaski.pl
osoba do kontaktu: Sylwia Ratajczak

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Miasto Wodzisław Śląski poszukuje firmy do wykonywania zadania pod nazwą: „Zakup, dostawę i montaż regałów przesuwnych do archiwum w budynku 4b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego”

 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum w budynku 4b Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem rozmieszczenia regałów.
 1. Termin realizacji zamówienia: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

 2. Gwarancja – minimum 36 miesięcy

III.DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERT

 1. Oferta winna zawierać całość przedmiotu zamówienia.

 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według takiego samego schematu jak załącznik do zapytania ofertowego.

 3. Zaleca się dołączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
  W sytuacji gdy Wykonawca nie przedłoży w/w dokumentu, Zamawiający przed podpisaniem umowy zwróci się o jej przedłożenie.

 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

 5. Ofertę należy złożyć w jeden następujący sposób:

 – osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 15

 – za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego Urząd Miasta

 ul. Bogumińska 4

 44-300 Wodzisław Śląski

 – faksem – nr 32 7218703

 – mailem – kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

 w terminie: nie później niż do dnia 03.02.2014 r.

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

IV WYBÓR OFERTY

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena ofertowa. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełni wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym oraz którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (najniższa cena ofertowa).

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony wzór umowy – załącznik

Załączniki:

druk oferty regaly

 

projekt umowy

 zamowienia regaly przesownearegaly przesowne

projekt

 

3. Projekt wykonawczy

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.