Ogłoszenie na wykonanie wyceny kapliczek w Wodzisławiu Śląskim

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

  1. Wykonanie wyceny dla potrzeb przyjęcia na stan środków trwałych nw. Kapliczek stanowiących obiekty małej architektury, na nieruchomościach stanowiącch własność Gminy-Miasta Wodzisławia Śl.:

  • kapliczka o pow. zabudowy 49 m2, położona przy ul.Bogumińska 33, na działkach nr 272/192 i 273/192 , nr księgi wieczystej GL1W/00006177/4,

  • kapliczka o pow. zabudowy 36 m2, położona przy ul.Miczurina 1, na działce nr 2682/189, nr księgi wieczystej GL1W/00063555/5,

  • kapliczka o pow. zabudowy 30 m2, położona przy ul.Radlińskiej 27, na działce nr 2531/227, nr księgi wieczystej GL1W/00041822/8.

  1. Termin realizacji zamówienia:

30 dni od daty zawarcia umowy.

  1. Warunki płatności:

    Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

  2. Warunki gwarancji:

    Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

  3. Inne informacje:

  • projekt umowy na wykonanie powyższego zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  • Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Pani Grażyna Grabiec, telefon: 32 4590500. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

  1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

  1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami
    i posiadania tytułu rzeczoznawcy majątkowego.

  2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

  1. Kryteria wyboru oferty:

    Najniższa kwota brutto.

  2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14 kwietnia 2015r do godz. 1000.

  3. Dopuszcza się złożenie ofert:

  1. w formie pisemnej na adres: Urzędu Miasta Wodzisławia Śl., ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl.

  2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

  3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, lub mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.
Oferta cenowa
Projekt umowy
Wynik postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.