Ogłoszenie: wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno-kartograficznych

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

wykonanie wyciągów głównych niezbędnych do ujawnienia podziałów niżej wymienionych działek położonych w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław i obręb Radlin:

1. działka nr 4050/114 o pow. 0,2002 ha – arkusz mapy 4, obręb Radlin – podział na działkę nr 4900/114 o pow. 0,0122 ha i działkę nr 4901/114 o pow. 0,1880 ha,

2. działka nr 4854/107 o pow. 0,1044 ha – arkusz mapy 4, obręb Radlin – podział na działkę nr 4876/107 o pow. 0,0001 ha i działkę nr 4877/107 o pow. 0,1043 ha,

3. działka nr 4006/110 o pow. 0,0768 ha – arkusz mapy 4, obręb Radlin – podział na działkę nr 4883/110 o pow. 0,0023 ha i działkę nr 4884/110 o pow. 0,0745 ha,

4. działka nr 1209/155 o pow.0,2340 ha – arkusz mapy 6, obręb Radlin – podział na działkę nr 3702/155 o pow. 0,0011 ha i działkę nr 3703/155 o pow. 0,2329 ha,

5. działka nr 2865/211 o pow. 0,0811 ha – arkusz mapy 2, obręb Wodzisław – podział na działkę nr 3385/211 o pow. 0,0023 ha i działkę nr 3386/211 o pow. 0,0788 ha,

6. działka nr 2634/134 o pow. 0,0365 ha – arkusz mapy 3, obręb Wodzisław – podział na działkę nr 3129/134 o pow. 0,0147 ha i działkę nr 3130/134 o pow. 0,0218 ha,

7. działka nr 975/188 o pow. 0,0508 ha – arkusz mapy 2, obręb Wodzisław – podział na działkę nr 3439/188 o pow. 0,0028 ha i działkę nr 3440/188 o pow. 0,0480 ha,

8. działka nr 2524/316 o pow. 0,0668 ha – arkusz mapy 3, obręb Wodzisław – podział na działkę nr 3342/316 o pow. 0,0147 ha i działkę nr 3343/316 o pow. 0,0218 ha.

Termin realizacji zamówienia:

60 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki płatności:

przelew do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Warunki gwarancji:

12 miesięcy od daty wykonania.

Inne informacje:

wszelkich informacji związanych z przedmiotową sprawą udzieli Katarzyna Salwiczek-Podeszwa – Wydział Inwestycji, Architektury i Geodezji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego tel. 32 / 45-90-558 od poniedziałku do środy w godz. od 7:15 do 15:15, czwartek od 7:15 do 17:15, piątek od 7:15 do 13:15.

Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

1) przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia

2) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

Kryteria wyboru oferty:

najkorzystniejsza cena brutto.

Ofertę stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia zawierającą żądane informacje należy złożyć do dnia 15 maja 2014r. do godz. 12:00.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

– za pośrednictwem faksu: 32 / 72 18 703

– lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie wyciągów głównych z wykazu zmian gruntowych dla nieruchomości gruntowych położonych w jednostce ewidencyjnej Wodzisław Śląski, obręb Wodzisław i obręb Radlin”.

 W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

 Załączniki

 Oferta 

Wzór umowy

Wybór oferty

Możliwość komentowania jest wyłączona.