Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz uzyskanie we własnym zakresie wszystkich materiałów i dokumentów, jakie są niezbędne do wykonania niżej wymienionych zamówień:
1. Zamawiający:
Urząd Miasta Wodzisławia Śl.
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl.
2. Przedmiot zamówienia:
1. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej służebności gruntowej po nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika, oznaczonej jako działka nr 3288/82 o pow. 453 m² mapa 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej nr KW 28314-W na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 3287/87, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00057950/9; nr 2577/82, opisanej w księdze wieczystej nr KW 44211-W, nr 2958/82 opisanej w księdze wieczystej KW 56440W, oraz działek nr 3290/82, 3295/82, opisanych w księdze wieczystej nr KW 57951-W; nr 3291/82, 3294/82, opisanych w księdze wieczystej nr KW 57952-W; nr 3292/82, 3293/82, opisanych w księdze wieczystej nr KW 57953W, nr 3289/82 opisanej w księdze wieczystej KW 28314W.
2. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Marklowickiej, oznaczonej jako działki nr 1161/10 o pow.1435 m², nr 1163/10 o pow. 1468 m² (łączna pow. 2903 m²), mapa 1 W-R, obręb Wodzisław, opisanych w księdze wieczystej nr KW 38846-W, dla potrzeb przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
3. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kokoszyckiej, obejmującej działki nr:391/18 o pow 1258 m2, 390/18 o pow 817 m2, 387/160 o pow 57m2, 3338/255 o pow. 52 m2, 3332/237 o pow. 122m2,  mapa 4 obręb Jedłownik opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005682/0, dla potrzeb przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
4. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej jako działki nr 376/5 o pow. 1574M²,
nr 373/5 o pow. 1160 m², nr 372/5 o pow. 1159 m², nr 371/5 o pow. 1158 m², nr 370/5
o pow.1336m², mapa 3, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej nr GL1W/00006174/3, dla potrzeb przeprowadzenia procedury sprzedaży każdej z działek w drodze przetargu.
5. Wykonanie wyceny dotyczącej określenia wartości rynkowej służebności gruntowej po nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl. położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Żwirki i Wigury, oznaczonej jako działka nr 369/5 o pow. 1103 m² mapa 3, obręb Jedłownik, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006174/3, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 376/5, 375/5, 374/5, 373/5, 372/5, 371/5, 370/5, mapa 3, obręb Jedłownik, opisanych w księdze wieczystej nr GL1W/00006174/3.
6. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży bądź zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Targowej, oznaczonej jako działka nr 2634/108, obręb Wodzisław, karta mapy 1 W-R, o pow. 279 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00006173/6, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl..
7. Wykonanie wyceny dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul.ks.Kard. Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 2640/138, obręb Wodzisław, karta mapy 1 W-R, o pow. 385 m2, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00010038/9, stanowiącej własność Gminy Miasta Wodzisławia Śl.
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia 45 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą.
4. Oferta winna zawierać :
Uzupełniony załącznik nr 1 (stanowiący integralną część zaproszenia).
5. Sposób realizacji i wynagrodzenie:
1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:
przedstawienia dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia, przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
3. Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
6. Kryterium wyboru oferty:
Najniższa kwota brutto.
7. Miejsce i termin składnia oferty:
Ofertę pisemną z dopiskiem „Oferta na Wybór wykonawcy na wykonanie operatów szacunkowych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego” należy złożyć do dnia  8 marca  2013 r. do godz. 10.00 .
1. pocztą na adres:
Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.,
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śl., lub
2. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta, lub
3. za pomocą faksu – fax. 32 7218703, bądź
4. za pomocą e-mail na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Otwarcie ofert nastąpi 8 marca 2013r. o godz. 10.30.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śl.
Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.
Szczegółowych informacji udziela Grażyna Grabiec tel. kontaktowy 32 4590500.

załącznik – sprzedaż

Możliwość komentowania jest wyłączona.