W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM DOKONANIA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM DOKONANIA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA ZAPRASZAM DO SKŁADANIA OFERT

 1. Zamawiający

Miasto Wodzisław Śląski

Ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

 1. Przedmiot zamówienia:

 • wycinka drzew i krzewów (wykaz w załączniku nr 1) oraz drobnych drzew, krzewów i zarośli niezinwentaryzowanych,

 • usunięcie wiatrołomów,

 • uprzątnięcie gałęzi i konarów,

 • mechaniczne karczowanie pni,

 • zasypanie dołów po karczowaniu i wyrównanie terenu.

Oferent, który wygra postępowanie, zobowiązuje się do odkupienia drewna pozyskanego z przeprowadzonej przez niego wycinki (ilość drewna [w m3] w załączniku nr 2).

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Do dnia 9 maja 2017 r.

 1. Oferta winna zawierać:

 • wypełnioną ofertę cenową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

Uwaga:

Każdy Oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty oznacza wyłączenie z postępowania.

Zaleca się, aby każdy oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne do oszacowania kosztów przyszłej wycinki.

Należy wkalkulować ofertę zakupu drewna w końcową cenę ofertową.

Końcowa cena ofertowa (netto/brutto) = cena za wycinkę (oraz inne czynności związane z wycinką) netto / brutto pomniejszona o cenę zakupu drewna (netto / brutto).

 1. Wynagrodzenie i sposób płatności:

Zamawiający dokona w terenie w obecności oferenta (w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót) odbioru realizacji zamówienia. Po spisaniu protokołu odbioru „bez uwag”, oferent będzie mógł wystawić fakturę VAT.

Za wycinkę drzew i krzewów oraz czynności z nią związane, oferent wystawi fakturę VAT na rzecz Zamawiającego, płatną przelewem w terminie 14 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

Za zakup surowca drzewnego Zamawiający wystawi oferentowi fakturę VAT płatną przelewem w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

 1. Kryteria wyboru wykonawcy robót:

Najniższa cena brutto tj. najniższa końcowa cena ofertowa brutto (o której mowa w pkt 4).

 1. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę pisemną z dopiskiem „Wycinka drzew przy ul. Mieszka oraz S. Batorego” należy złożyć do dnia 21.03.2017 r.

 1. pocztą na adres: Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4,

44-300 Wodzisław Śląski,

 1. w siedzibie Zamawiającego – w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 103)

Urząd Miasta Wodzisławia Śl.,

ul. Bogumińska 4 B,

44-300 Wodzisław Śląski,

 1. za pomocą faksu – fax: (32) 7218703,

 2. za pomocą e-maila na adres: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi dnia 22.03.2017 r.

Liczy się data wpływu oferty do siedziby Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Szczegółowych informacji udziela Marzena Panfil tel. (32) 45 90 509.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

projekt umowy

Informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.