Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro na wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na rzecz Miasta Wodzisławia Śląskiego:

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

 1. 1) Wykonanie podziału działki, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Michalskiego 12 A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2710/300 o pow. 2281 m2, karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005636/3, stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego.

  Podział ma na celu wydzielenie działek nr 1 oraz nr 2. Działka nr 1 zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu, działka nr 2 pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu tj. jako chodnik.

  2) Wykonanie wznowienia granic działki, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Michalskiego 12 A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 2715/298 o pow. 279 m2, karta mapy 3, obręb Wodzisław, opisanej w księdze wieczystej GL1W/00005636/3, stanowiącej własność Miasta Wodzisławia Śląskiego – około 5 punktów granicznych.

 2. Termin realizacji zamówienia:

 1. Wykonanie podziału działki:

  I etap: do dnia 26 czerwca 2017 r. na prace terenowe i kameralne, w tym protokół przyjęcia granic i przedłożenie dokumentów wymaganych do wydania postanowienia i decyzji zatwierdzającej podział.

  II etap: 30 dni kalendarzowych na stabilizację i okazanie nowych granic, od daty otrzymania informacji (w formie pisemnej, telefonicznej, telefaksu lub e-maila) o uzyskaniu przez decyzję podziałową klauzuli ostateczności, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2017 r.

 2. Wykonanie wznowienia granic działki: do dnia 26 czerwca 2017 r.

Oferent ma obowiązek wskazania w terenie punktów granicznych po podziale i wznowieniu granic na każde żądanie Organizatora przetargu przez okres 2 lat od zakończenia prac, bez dodatkowej zapłaty.

 1. Warunki płatności:

  Za wykonaną usługę Wykonawca wystawi fakturę, płatną przelewem na jego konto w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego na podstawie protokołu zrealizowanego zadania.

 2. Warunki gwarancji:

  Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 12 miesięcy od daty jego wykonania.

 3. Inne informacje:

 • Projekty umów na wykonanie powyższego zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 • Wszelkich informacji udziela Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Pan Michał Sobala, telefon: 32 4590562. Godziny udzielenia informacji: poniedziałek – środa godz. 7.15 – 15.15; czwartek godz. 7.15 – 17.15; piątek godz. 7.15 – 13.15.

 1. Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawcy:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do:

 1. przedstawienia uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, rozgraniczeń, podziałów oraz sporządzania dokumentów do celów prawnych związanych z wykonaniem zamówienia;

 2. przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoby, które dokonują podpisania umowy są do tego umocowane (w przypadku gdy umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

 1. Kryteria wyboru oferty:

  Najniższa kwota brutto.

 2. Ofertę, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 15.00

 3. Dopuszcza się złożenie ofert:

 1. w formie pisemnej na adres:

  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

  ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 2. za pośrednictwem faksu – fax. 32 7218703,

 3. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o wszelkich formalnościach, które należy wypełnić przed podpisaniem umowy oraz o terminie podpisania umowy.

ofera cenowa Michalskiego

umowa – podział Michalskiego

umowa – wznowienie Michalskiego

informacja o wyniku postępowania

Możliwość komentowania jest wyłączona.